سرباطری / ترمینال

استفاده از سرباطری و ترمینال مخصوص سیستم صوتی باعث زیبایی در سیم کشی، هدر نرفتن کابل، ساده تر شدن سیم کشی و همچنین کوتاه ترشدن مسیر کابل های سیستم صوتی خودروی شما میشود و همچنین اتصال کامل بین کابل و محل اتصال را برقرار میکند.

سرباطری / ترمینال