کابل RC

کابل RC رابط بین ضبط و آمپلی فایر است در کیفیت و درهم ریزی صدا تاثیر مستقیم دارد. فروشگاه صداپرداز فروشنده آر سی حرفه ای سیستم صوتی

کابل RC