دو کانال

آمپلی فایر دوکانال مناسب برای راه اندازی یک از انواع میدرنج و باند و بلندگو

دو کانال